Laaditaan askelmerkit oikeudellisten muutosten toteuttamiseksi

Hyödyllinen työkalu julkisille ja yksityisille toimijoille

Hankkeessa kehitetään työkalupakki, jonka avulla julkisen vallan edustajat sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat tunnistaa keskeisiä oikeudellisia muutoskohtia ja niiden kipupisteitä. Työkalupakin tavoitteena on tuottaa oikeusjärjestelmän kantavien arvojen mukaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja ja poistaa esteitä, jotta ilmastonmuutosta, luontokatoa ja ympäristön tilan heikkenemistä voidaan hillitä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti.

Oikeusjärjestelmä resilienssin näkökulmasta

Oikeusjärjestelmän läpileikkaava tarkastelu

Resilienssiajattelun mukaisesti oikeusjärjestelmä voi estää kestävyysmurroksen toteutumista, sopeutua murroksen vaatimuksiin tai uudistua murroksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on arvioida oikeusjärjestelmän resilienssiä suhteessa kestävyysmurrokseen. Tämä vaatii myös lainsäädännön vaikutustenarvioinnin laajentamista siten, että lainsäädäntöä arvioidaan kokonaisvaltaisemmin kestävyystavoitteita vasten. Lisäksi lainsäädännön yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia olisi kehitettävä, jotta arvioinnissa päästään käsiksi mutkikkaisiin lainsäädännön ja yhteiskunnan vaikutusketjuihin. Suomen oikeusjärjestelmän sisäisten sekä oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteiden hahmottaminen on keskeistä, jotta kykenemme määrittämään tehokkaimmat tavat toteuttaa kestävyystavoitteita lainsäädännön keinoin.

Kohti vihreää siirtymää

Kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden saavuttaminen

RELIEF-hankkeessa selvitetään, miten EU:n kestävyystavoitteita voidaan toteuttaa Suomen oikeusjärjestelmässä vaarantamatta sen keskeisiä arvoja ja toimintoja. Kohteena on kolme sääntelyn osa-aluetta: ilmastonmuutos (ilmastoneutraalius kasvihuonepäästöjen osalta), luonnon monimuotoisuus (suojellaan 30 % maa-alueista, meristä ja makean veden alueista) ja saasteettomuus (saavutetaan vesien hyvä ekologinen tila). Lähestymällä lainsäädäntöä analyyttisesti pyrimme raivaamaan tietä kohti oikeudenmukaista kestävyysmurrosta.

Tie kohti kestävää yhteiskuntaa

RELIEF-hanke koostuu kuudesta työpaketista, jotka viitoittavat tietä kohti tavoitteitamme.

TP1
Oikeusjärjestelmän resilienssi

Oikeudellisen ja kestävyysmurrosta käsittelevän tutkimuksen välissä on tietokatkos. Siinä missä oikeustiede tarkastelee oikeutta järjestelmänä (instituutiona), on yleisemmän kestävyysmurroksen yhteiskunnallisen (politiikantutkimus, taloustiede, hallintotiede, kestävyystiede) tutkimuksen lähtökohtana oikeus instrumenttina (lainsäädäntönä) tietyn tavoitteen edistämiseksi. TP1 pyrkii kuromaan tämän kuilun umpeen. Tätä työtä tehdään soveltamalla resilienssi-käsitettä oikeusjärjestelmän tieteidenväliseen tutkimukseen kestävyysmurroksen kontekstissa. Työpaketti vastaa myös koko hankkeen koordinoinnista.

TP2
Viranomaiset, elinkeinoelämä ja kansalaistoimijat

Kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on oma roolinsa kestävyysmurroksessa. Kartoitamme toiminnan oikeudellisia reunaehtoja analysoimalla Suomen oikeusjärjestelmää ja sen toimijoita (lainsäätäjät, tuomioistuimet, viranomaiset sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijat).

TP3
Potentiaaliset oikeudelliset muutoskohdat

Hankkeen monitieteisen vision mukaisesti tunnistetaan ne oikeudelliset muutoskohdat, joilla on merkittävä potentiaali tukea oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Asiantuntijahaastatteluiden ja -kyselyiden perusteella pyrimme saamaan kokonaiskuvan siitä, miten kestävän kehityksen kolme tavoitetta voidaan saavuttaa.

TP4
Oikeudellinen toteuttamiskelpoisuus

Kun potentiaaliset muutoskohdat on määritetty, analysoimme seuraavaksi niiden oikeudellista toteuttamiskelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä. Hyödyntämällä konsortion kahden jäsenen kehittämää uutta metodologista lähestymistapaa voimme vertailla kestävyysmurroksen kannalta merkityksellisten oikeudenalojen oppeja, perinteitä ja rakenteita.

TP5
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tässä työpaketissa tarkastelemme tunnistettujen muutoskohtien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen sekä ympäristöön. Nämä vaikutukset voivat johtaa ennalta-arvaamattomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehityskulkuihin, jotka päätöksentekijöiden on otettava huomioon.

TP6
Kestävyysmurroksen työkalupakki

Tämä työpaketti on vastuussa tiimin jäsenten tuottaman tiedon jalostamisesta kestävyysmurroksen työkalupakin luomiseksi. Tehtävänä on myös tukea hankkeen toiminnan koordinointia ja varmistaa, että tieteellisen tutkimuksen avoimuutta ja laatua koskevat eettiset kysymykset otetaan huomioon.